Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie badania biologicznego (parazytologicznego i bakteriologicznego) nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków poprawiających właściwości gleby wprowadzanych do obrotu.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie jest jedynym ośrodkiem w Polsce uprawnionym do wydawania opinii dotyczących oddziaływania nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków poprawiających właściwości gleby na zdrowie ludzi, niezbędnych do uzyskania pozwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie w/w produktów do obrotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 18 czerwca 2008r (Dz. U. nr 119, poz. 765)), z późn. zmian. (Dz. U. Nr 224 poz. 1804 z 2009r).

Zakres usług

Badania parazytologiczne i bakteriologiczne nawozów organicznych, organiczno-mineralnych i środków wspomagających uprawę roślin, wprowadzanych do obrotu oraz wydawanie opinii w zakresie oddziaływania tych produktów na zdrowie ludzi

 1. wykrywanie żywych jaj pasożytów jelitowych AscarisTrichuris i Toxocara spp.
 2. wykrywanie bakterii Salmonella
 • Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U z 2007, Nr 147 poz. 1033);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2008r. Nr 119 poz. 765)

Czas wykonania usługi i opłaty

 • Czas potrzebny do wykonania Opinii: 30 dni roboczych
 • Cena za wydanie Opinii - 2500 zł brutto
 • Opłata za korektę Opinii na prośbę podmiotu wnioskujący o jej wydanie (nie z winy Opiniodawcy): 400,00 zł brutto za każdą
 • Opłata za korektę Instrukcji stosowania na prośbę podmiotu wnioskujący o jej wydanie (nie z winy Opiniodawcy): 300,00 zł brutto

Płatne przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. o nr 66 1240 5497 1111 0010 3988 6955

Wydawanie opinii - Wymagane dokumenty

 • Zlecenie na wydanie opinii (w 2 egzemplarzach) - POBIERZ
 • Deklaracja producenta
 • Opis technologii produkcji
 • Instrukcja stosowania i przechowywania produktu (w 3 egzemplarzach)
 • Wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz opinie wymagane dla określonego nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby
 • Protokół poboru próbki podpisany przez urzędowego Próbkobiorcę

Badania parazytologiczno-bakteriologiczne - Wymagane dokumenty

Próbka do badań: 1 kg lub 1 litr lub w opakowaniu oryginalnym

Cena za badanie jednej próbki - 1500 zł brutto

Materiał do badań oraz wymagane dokumenty powinny być dostarczone do:

 • Punkt Przyjmowania Próbek Środowiskowych
  Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii (skrzydło B, II piętro )
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Przesyłki kurierskie należy adresować do:

 • Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii
  Punkt Przyjmowania Próbek Środowiskowych
  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
  ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Uwaga!

Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii nie pobiera oraz nie transportuje próbek przeznaczonych do badania. Odpowiedzialność za próbki obowiązuje ZBSzZiP od momentu przyjęcia próbek w Punkcie Przyjmowania Próbek Środowiskowych. Jeżeli dostarczona próbka lub dokumentacja nie spełniają wymagań Zleceniobiorcy, wówczas badania mogą zostać wstrzymane, a Zleceniodawca jest natychmiast informowany
o zaistniałej sytuacji.

Opinia i wyniki badań są wysyłane listem poleconym lub priorytetowym na adres Zleceniodawcy. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie IMW. Odbiór przez inną osobę niż Zleceniodawca możliwy jest po dostarczeniu pisemnego upoważnienia od Zleceniodawcy.