Głównej zawartości

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

„Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union”

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą. Projekt jest realizowany od 1 lipca br. do 31 grudnia 2016 r., w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Program ma zasięg ogólnopolski. Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF,  z czego 3 438 691 (85%)  finansowane jest  przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy. Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 


Główny adres internetowy projektu - zdrowiewciazy.pl

Edukacyjna strona internetowa dla młodzieży - e-stawiamnazdrowie.pl

Strona internetowa o uzależnieniach dla pracodawców - e-zdrowiewpracy.pl


W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Szkolenia dla kadry medycznej.
  2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
  3. Kampania społeczna.
  4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
  5. Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.