Głównej zawartości

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje:

Projekt profilaktyki raka jelita grubego

Okres realizacji projektu: 01/06/2018 - 30/11/2019 RPO WL 2014-2020

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Wartość projektu: 545 825,00 zł

Kwota dofinansowania: 518 533,75 zł: ze środków europejskich 463 951,25 zł, 
dotacja celowa z budżetu krajowego 54 582,50 zł.


Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego. Badaniem objętych zostanie 600 osób zamieszkałych w powiatach: łęczyńskim, świdnickim, lubartowskim, lubelskim i mieście Lublin.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie odsetka wykrywalności raka jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania,
 • obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,
 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego,
 • obniżenie kosztów leczenia raka jelita grubego,
 • obniżenie kosztów leczenia raka jelita w skali kraju dzięki leczeniu wczesnych niezaawansowanych stanów przedrakowych - usuwanie polipów podczas badania.

Zadania projektu:

 • organizacja 10 spotkań wyjazdowych skierowanych do odbiorców, głównie z terenów wiejskich, o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
 • udzielanie konsultacji telefonicznych przez eksperta ds. informacyjno-edukacyjnych,
 • zamieszczanie materiałów edukacyjnych na stronie IMW dla pacjentów oraz lekarzy i pielęgniarek,
 • badania kolonoskopowe dla 600 osób, w tym 20% badań w znieczuleniu.

Uczestnikiem projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej z terenów objętych programem profilaktycznym:

 • w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 • w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • w wieku 25-49 lat z rodziny, w której wystąpił zespół Lyncha, z potwierdzeniem rozpoznania z poradni genetycznej na podstawie tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Kryteria wyłączenia: pacjenci z objawami klinicznymi sugerującymi raka jelita grubego oraz pacjenci, u których wykonano kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat (nie dotyczy pacjentów z zespołem Lyncha).


Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Kazimierza Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
Sekretariat biura projektu: tel. 81 71 84 597, kom. 516 176 450