Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Opracowanie studium wykonalności wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną wymaganą w dokumentach i wytycznych IZ w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW” dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych dotyczącego wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego organizowanego przez Ministra Zdrowia jako Instytucję Pośredniczącą dla IX Osi priorytetowej PO IiŚ.

Ogłoszenie z dnia 8.03.2017

pdf

Załącznik nr 1 z dnia 8.03.2017

word

Załącznik nr 2 z dnia 8.03.2017

word

Załącznik nr 3 z dnia 8.03.2017

word

Załącznik nr 4 z dnia 8.03.2017

word

Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.03.2017

pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.03.2017

pdf