Głównej zawartości

Informacje naukowe

Dokumenty do sprawozdań z działalności naukowej dla pracowników oraz jednostek IMW - dostępne tutaj

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24.10.2016 r. (pismo nr BCK-Org-268/2014/16)

Podstawowe wymagania do wszczęcia postępowania habilitacyjnego w IMW (w przygotowaniu)

pdf

Dokumentacja postępowań ws. nadania stopnia doktora habilitowanego:

Zgodnie z art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) organem procedującym postępowania o nadanie tytułu profesora jest Rada Doskonałości Naukowej. Wymogi dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora dostępne są na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html

Dział Obsługi Nauki informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z bazy Tez-MeSH. Jest to polska wersja amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM), 8600 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20894, USA.

Dyrektor Instytutu uprzejmie prosi o przedstawienie do dnia 6 lipca 2015 roku danych do przygotowywanego przez IMW wniosku o finansowanie działalności statutowej w 2016 roku, w tym następujących dokumentów:

Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie ogłasza Konkurs Wewnętrzny na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.

Wyniki konkursu wewnętrznego na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców, z dotacji celowej przyznanej w roku 2014 dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.