Głównej zawartości

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1983). Doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny (1991, 2003), specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego (2004). Studiował także na UMCS w Lublinie (studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich - 1986), Hogeschool Van Amsterdam, Holandia (zarządzanie opieką medyczną - 1990), George Washington University (badanie usług medycznych - 1997) oraz Georgetown University, Washington DC, USA (administracja publiczna - administracja ochrony zdrowia -1997).

Od 1987 do 2008 roku pracownik naukowy Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, którym kierował jako dyrektor w latach 1991-1995, a w latach 2002-2004 był zastępcą dyrektora ds. lecznictwa. Dodatkowo pracował jako starszy specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej MZiOS (1991) oraz jako główny specjalista w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki – Terenowy Bank Danych, UW w Lublinie (2000-2001).

Członek założyciel i wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (1992-1996); członek Rady Naukowej przy Prezesie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (1993-1994); przewodniczący Komisji Prewencji i Rehabilitacji Rady Ubezpieczania Społecznego Rolników II Kadencji (1994-1997); członek zespołu ekspertów Senatu RP ds. reformy systemu ochrony zdrowia (1994); członek zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (2002-2005).

Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowia AM w Lublinie (2005-2011) i kierownik zakładu Metod Informatycznych i Epidemiologicznych na tym Wydziale (2004-2011), profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (od 2008); redaktor naczelny pisma „Zdrowie Publiczne – Polish Journal of Public Health” (2001-2010 ): członek Rady Redakcyjnej “AAEM - Annals of Agricultural and Environmental Medicine” (od 1994) oraz „Annales UMCS – Sectio D, Medicina” (2008-2012); Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie (2011- 2013); Redaktor Zarządzający Wydawnictwa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie (2011- 2014); (2013-aktualnie) - Rektor WSEI w Lublinie.

Zajmuje się metodologią analizy danych dla oceny stanu zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Współautor koncepcji systemu rejestrowania usług medycznych (RUM) oraz jego praktycznych wdrożeń. Autor oryginalnej metody klasyfikowania problemów medycznych za pomocą modelowania epizodów opieki z wykorzystaniem danych o zarejestrowanych usługach medycznych. Współautor prac dotyczących zawodowej komunikacji interpersonalnej pracowników pomocowych, w szczególności profesjonalistów medycznych (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników).

Inicjator interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego - Bezbronność Człowieka Wobec Systemu (2008) oraz przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi, które zaowocowały międzynarodowymi konferencjami i seminariami, a w tym: „Dobre praktyki w organizacji systemu opieki socjalnej – doświadczenia polskie i brytyjskie” (2009); „Polska i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa (2011). Inicjator i koordynator merytoryczny projektów realizowanych w ramach umowy zawartej pomiędzy WSEI w Lublinie a University of West of Scotland (Szkocja): Family Health Nursing (FHN) in European Communities - (2010-2012) oraz Improvement Science Training for European Healthcare Workers (ISTEW) w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” (2013-2015).

Autor lub współautor ponad 220 publikacji, w tym 40 rozdziałów w monografiach, z zakresu informatyki medycznej, higieny i epidemiologii oraz zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia. Promotor 8 zakończonych przewodów doktorskich, recenzent 12 dysertacji doktorskich.