Głównej zawartości

Specjalista Zdrowia Publicznego oraz specjalista Zdrowia Środowiskowego. Absolwentka studiów podyplomowych: „Menadżer innowacji i transferu wiedzy”, „Public Relations w badaniach naukowych”, „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych”, „Zarządzanie Ochroną Zdrowia”, „Psychologia w zarządzaniu”.

W 2015 r. Rada I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu Jej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych. Rozprawę doktorską z zakresu nauk medycznych obroniła z wyróżnieniem w 2006 roku na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w dziedzinach: Zdrowie Publiczne, Zdrowie Środowiskowe, Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna. Członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera oraz Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki.

Ekspert w zakresie wyrobów medycznych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Członek zespołu interdyscyplinarnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Członek Komisji Nauk Medycznych oraz Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej Oddziału lubelskiego PAN. Przewodnicząca Komisji Konkursowej do spraw oceny badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki.

Redaktor naczelna czasopisma Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. Redaktor merytoryczny sekcji Chemical Hazards czasopisma Annals of Agricultural and Environmental Medicine oraz sekcji Zdrowie Środowiskowe czasopisma Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. Członek Rady naukowej czasopisma Medycyna Środowiskowa. Dwukrotna laureatka nagrody Young Scientist Travel Award, przyznawanej przez European Environmental Mutagen Society za szczególne osiągnięcia naukowe dla badaczy do 35 lat.

Wykonawca międzynarodowych projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków UE (Horyzont 2020, 6 i 7 program ramowy). Kierownik 3 oraz wykonawca/opiekun naukowy 7 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (wcześniej MNiSW). Ponadto kierownik/główny wykonawca/opiekun naukowy ponad 25 projektów finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność statutową. Główny wykonawca ekspertyz naukowych wykonywanych na zlecenie instytucji sektora publicznego tj. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Sanitarny, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Autorka/współautorka ponad 120 publikacji naukowych, w tym z listy filadelfijskiej oraz wielu prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu zdrowia środowiskowego i publicznego oraz biologii medycznej i toksykologii.

Profil zainteresowań naukowych

Analiza różnych aspektów odpowiedzi organizmu ludzkiego na ksenobiotyki, ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin i nanomateriałów.

Badania molekularne na modelach komórkowych in vitro oraz in vivo na poziomie całego organizmu.

Środowiskowe badania populacyjne na wybranych grupach narażenia środowiskowego lub zawodowego.

Obszary działalności naukowo-badawczej:

  • toksykologia i mutageneza środowiskowa, biomonitoring, toksykologia molekularna, zdrowie środowiskowe i zdrowie publiczne,
  • nanotoksykologia i komórkowe mechanizmy odpowiedzi na działanie nanomateriałów,
  • biologia molekularna i epigenetyka, w kontekście środowiskowych i indywidualnych czynników warunkujących odpowiedź organizmu na czynniki szkodliwe oraz adaptacji metod biologii molekularnej dla potrzeb diagnostyki i prewencji chorób nowotworowych, cywilizacyjnych oraz neurodegeneracyjnych (badania translacyjne).