Głównej zawartości

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje:

Projekt Lubelski e-IMW

Projekt jest współfinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, działanie 2.1

Wartość projektu: 1 588 869,72 zł

Wkład ze środków EFRR: 1 342 039,26 zł


Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości oferty Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki dla mieszkańców województwa lubelskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych we wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług on-line oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone potrzeby kluczowych interesariuszy: pacjentów, mieszkańców województwa lubelskiego, pracowników oraz kierownictwa placówki.