Głównej zawartości

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), pracę magisterską obroniła z zakresu filozofii dialogu (1988). Następnie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, uzyskała tytuł specjalisty psychoprofilaktyka (2000), a na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2009). W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauko o zdrowiu (2018).

Doświadczenie zawodowe

W latach 2005-2011 prowadziła zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w zakresie: psychoprofilaktyki, komunikacji społecznej i interpersonalnej, „public relations” w ochronie zdrowia oraz twórczego rozwoju osobowości człowieka. W latach 2010-2011 kierownik Zakładu Metod Informatycznych i Epidemiologicznych, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2011 roku adiunkt w Zakładzie Informatyki i Statystyki Zdrowia, w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, a od 2013 do 2015, jego kierownik.

Aktualnie profesor nadzwyczajny Wydziału Nauk o Zdrowiu, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2018).

Osiągnięcia zawodowe

Naukowo zajmuje się problematyką zawodowej komunikacji interpersonalnej i społecznej, w medycynie i naukach o zdrowiu oraz działaniami profilaktycznymi w e-zdrowiu.

Do 2018 opublikowała ponad 100 artykułów z zakresu nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego, edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki i polityki zdrowotnej, w tym, w czasopismach wyróżnionych IF (ponad 23 IF) oraz w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych (ponad 800 KBN). Jest autorem ośmiu monografii jedno i wieloautorskich a także współtworzyła, jako autor podręcznik pt. „Zdrowie Publiczne” (wydany w 2014 roku). Czynnie uczestniczyła w konferencjach krajowych i zagranicznych (36 wystąpień). Jej publikacje są cytowane na całym świecie (udokumentowanych cytowań polskich i zagranicznych ponad 150). Jednocześnie jest autorem publikacji popularno-naukowych z zakresu profilaktyki zdrowia (19 artykułów). Brała udział w projektach krajowych i zagranicznych, m.in. Nowe kierunki dla kadr medycznych, Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2011r., Problemy starzenia się społeczeństwa. Teoria Praktyka. Perspektywa Polska i Brytyjska. Projekt był realizowany we współpracy z partnerami z Wielkiej Brytanii (FLOW Project partners – Age UK Milton Keynes) 2009- 2011 r. Flexible Life for Older Workers. Projekt koordynowany przez organizację pozarządową Age UK Milton Keynes przy udziale 9 partnerów społecznych z Wielkiej Brytanii oraz 3 organizacji z krajów UE: Polski, Litwy i Włoch, 2007-2013 r. Family Health Nursing in European Communities. Partnerem wiodącym projektu był Uniwersytet Zachodniej Szkocji (Wydział Pedagogiki, Zdrowia i Nauk Społecznych), który realizował działania przy współpracy 7 instytucji partnerskich z UE, 2011- 2013r. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 2012- 2016r. (od 2012 do 2015, kierownik projektu w ramach Instytutu Medycyny Wsi). Od 2016 roku, Stigma towards mental illness among medical students: cross-cultural comparison of six countries - Międzynarodowy projekt badawczy we współpracy: USA, Turcja, Macedonia, Azerbejdżan, Kzachstan, Gruzja, Polska. Badania pod patronatem Harvard Medical School, kierownik projektu w Polsce. Długoletni redaktor działu pt. „Filozofia zdrowia” w czasopiśmie pt.”Annals of Agricultural and Environmental Medicine”. Recenzent w czasopismach polskich i zagranicznych. Zastępca redaktora kwartalnika pt” Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” a także redaktor czasopisma pt. „Aspekty Zdrowia i Choroby”.