Głównej zawartości

Komunikat Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, przypomina pracownikom, emerytom i rencistom, iż warunkiem KONIECZNYM do korzystania ze świadczeń socjalnych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w IMW jest złożenie do dnia 15 czerwca 2022 r. do Działu Kadr i Płac wniosku (załącznik 1 do regulaminu, załącznik 2 - dla emerytów).

REGULAMIN | POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1 | POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 2

Pracownik IMW powinien dostarczyć również zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy przez wszystkich członków rodziny.

Nie złożenie niniejszego wniosku w powyższym terminie uniemożliwi korzystanie ze świadczeń socjalnych (tj. dofinansowanie do wczasów, talony, upominki dla dzieci pracowników, imprezy kulturalno-sportowe). W przypadku gdy osoba składająca wniosek odmawia podania informacji o osiągniętych dochodach, świadczenie socjalne zostanie wypłacone w najniższej ustalonej wysokości.

Wniosek o wydanie Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego można złożyć osobiście, lub przez e-PUAP.W przypadku wysłania wniosku przez e-PUAP należy wybrać formę PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO i w treści pisma należy wpisać dane osób, wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania dla których ma być wydane zaświadczenie, należy również wpisać, iż niniejsze zaświadczenie zostanie przedłożone do celów socjalnych w miejscu pracy czyli Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.

Urząd Skarbowy w przeciągu 7 dni ma obowiązek na wydanie dokumentu. Można również poprosić o przesłanie go na wskazany adres za pośrednictwem operatora pocztowego.


 

aaem

jpccr

monz

monz