Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
IMW - Pozytywna Opinia
PDF
Drukuj
Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 sierpnia 2014 09:24

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki postanowił uhonorować producentów żywności, którzy na pierwszym miejscu stawiają jakość i bezpieczeństwo oferowanych towarów. Dlatego też powstał Program „IMW - Pozytywna Opinia”, który jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie firm, które oczekiwały od Instytutu merytorycznego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów żywieniowych.

Głównym celem Programu jest promocja jakości żywności, która spełnia wysokie wymagania zdrowotne i jakościowe. Popularyzacja i upowszechnienie idei jakości i bezpieczeństwa żywności, będzie szerzona nie tylko wśród producentów czy handlowców, ale także wśród szerokiej rzeszy konsumentów. Powstały Program ma przekonać konsumentów, by sięgając po towar na półce, kierowali się nie tylko ceną, lecz także swoim dobrem, wybierając produkt zdrowy i w pełni bezpieczny.

Racjonalne odżywianie przy wykorzystaniu bezpiecznych produktów w dużym stopniu oddziałuje na jakość życia i zdrowie ludzi. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki poprzez wskazywanie producentów, których produkty spożywcze są najwyższej jakości, będzie wpływać na poprawę zdrowia ludzi. Producenci żywności, których produkty pozytywnie przejdą proces weryfikacji i spełnią bez zastrzeżeń wymagane kryteria wówczas opakowania ich produktów będą mogły się pojawić na rynku wspierane wizerunkiem i autorytetem Instytutu. Produkty, które będą mogły się poszczycić rekomendacją Instytutu, będą musiały wykazywać się cechami, które będą świadczyć o ponadprzeciętnych walorach zdrowotnych oraz bezpieczeństwie spożywania, dzięki czemu konsumenci bez obaw wybiorą dla siebie bezpieczny i zdrowy produkt.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • Udokumentowana wysoka jakość handlowa i zdrowotna wytwarzanych produktów.
 • Gotowość poddania analizie produktów zgłaszanych do Programu oraz wyrażenie zgody na kontrolę jakości produktu dostępnego na rynku w całym okresie ważności opinii na temat jakości żywności i wykorzystywania wizerunku IMW.
 • Spełnienie przez dany produkt wysokich wymagań, specjalnie stworzonego systemu oceniania, który przyznaje punkty cząstkowe za poszczególne cechy produktu. 

Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź tutaj.


Poprawiony: poniedziałek, 08 września 2014 14:22
 
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
PDF
Drukuj
Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 lipca 2013 00:00

Instytut Medycyny Wsi, utworzony w 1951 roku przez grupę lekarzy i naukowców skupionych wokół prof. Witolda Chodźki, jest placówką naukową i usługowo-leczniczą podległą Ministrowi Zdrowia, działającą na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej i poprawy warunków sanitarno-higienicznych środowiska wiejskiego.

Głównymi kierunkami działania są:

 • prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i usługowych,
 • prowadzenie oceny stanu zdrowia oraz środowiska pracy i bytowania ludności, zwłaszcza ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących w rolnictwie oraz w leśnictwie,
 • prowadzenie specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i orzecznictwa,
 • prowadzenie działalności w zakresie opracowywania, oceny, wdrażania i komercjalizacji nowych technologii, w tym technologii medycznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej wyniki badań naukowych i prac rozwojowych,
 • prowadzenie działalności w zakresie szkoleń specjalistycznych i innych form kształcenia, w tym działalności edukacyjnej.


Instytut Medycyny Wsi zatrudnia około 100 specjalistów z różnych dziedzin: lekarzy medycyny, weterynarii, biologów, toksykologów, chemików, fizyków, psychologów, socjologów, informatyków oraz przedstawicieli innych profesji.

Problematyka badawcza Instytutu to:

 • Ocena stanu zdrowia ludności wiejskiej
 • Ocena środowiska bytowania i pracy na wsi
 • Kształtowanie opieki zdrowotnej na wsi


Prowadzona jest w oparciu o zakłady naukowe, które specjalizują się w różnych dziedzinach. Działalność lecznicza prowadzona jest na bazie Szpitala Klinicznego z Oddziałami, a także w Przychodni Specjalistycznej i Chorób Zawodowych Wsi, w której funkcjonuje 30 poradni specjalistycznych oraz w Ośrodku Rehabilitacji. Współpracuje również z Kasą Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w dziedzinie prewencji i rehabilitacji. Instytut Medycyny Wsi, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia w dziedzinie medycyny ogólnej, rodzinnej i środowiskowej oraz medycyny i higieny pracy na wsi, odgrywa znaczącą rolę w procesie reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Poprawiony: wtorek, 16 września 2014 09:53
 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Wpisany przez Administrator   

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 96 z póź. zm.) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412), Rada Naukowa Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

1. Pierwszy etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:

a) Ocenę pisemnych zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym,

b) Ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora.

2. Drugi etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:

a) Ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem badawczym,

b) Rozmowę kwalifikacyjną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie może być osoba, która:

1. Posiada, co najmniej stopień naukowy doktora,

2. Korzysta z pełni praw publicznych,

3. Posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,

4. Posiada znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

WYKAZ DOKUMENTÓW i prezentację, które należy złożyć:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury na piśmie,

2. Koncepcja rozwoju Instytutu w formie prezentacji multimedialnej, złożona na nośniku elektronicznym,

3. Pisemna deklaracja znajomości języka obcego, będącego wymogiem ogłoszenia,

4. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych,

5. Notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia,

6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokumenty i prezentację należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie” lub składać osobiście pod adresem: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, pokój 8 (sekretariat główny IMW), w godz. od 8.00 do 15.00 (tel. 81 718 44 10, fax. 81 747 86 46).

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie dostępne są do wglądu w siedzibie Instytutu w godzinach urzędowania (8.00-15.00) od dnia 18 czerwca do 17 lipca 2014 r., po przedłożeniu przez kandydatów dokumentów, o których mowa w pkt. 2-8 WYKAZU DOKUMENTÓW.

W/w materiały informacyjne zawierać będą m.in:

1. Statut Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,

2. Informację o działalności naukowej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w 2013 r.,

3. Bilans finansowy Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie za 2013 r.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 17 czerwca 2014 r.

Termin składania dokumentów i prezentacji do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 17 lipca 2014 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów i prezentacji do Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

 

 

Informacja o serwisie IMW

Serwis internetowy IMW jest prowadzony przez Dział Wydawnictw Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Redakcja nie będzie odpowiadała na jakiekolwiek zapytania o charakterze komercyjnym, naukowym lub medycznym z wyjątkiem spraw związanych bezpośrednio z działalnością Wydawnictwa i funkcjonowaniem serwisu. W innych sprawach pytania prosimy kierować do konkretnej jednostki Instytutu korzystając z danych umieszczonych w zakładce "KONTAKT" lub na podstronach poszczególnych jednostek.
Wszystkie materiały znajdujące się na stronie mają charakter informacyjny i podlegają ochronie praw autorskich. Wykorzystanie tych materiałów bez zgody Instytutu w jakiejkolwiek formie jest zabronione.
Dział Wydawnictw IMW
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
Administrator serwisu: Robert Chmura
Administrator serwera: Bernard Kiedrowski
stat4u